Yasin Suresi
Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. H.S.

Yasin Suresi

Peygamberimizin "Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." buyurduğu bu hadiste Onu ölülerinize okuyunuz cümlesi nedeniyle genel olarak günümüzde Yasin Suresi çoğunlukla ölülerimize okunmaktadır. Cenazenin 1., 7., 52. günü gibi günlerde düzenlenen Mevlitlerde çoğunlukla Yasin Suresi okunmaktadır.

 

Vakıa Suresi okunuşu

Vakia Suresi, Kur'an'ın 56. suresidir. 96 ayettir. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve gerçekleşen, meydana gelen olay anlamına gelen “vâkı’a” kelimesinden alır. Mekke'de indirildiğine inanılan Vakı'a Suresi'nde kıyamet günü olaylarından, cennete gideceklerden, cennetin nimetlerinden ve bu nimetlerin bitip eksilmeyeceğinden, cehenneme gideceklerin durumundan bahsedilir.

Türkçe okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. İzâ vekâ'âtilvâkiâ.
 2. Leyse livâkâtihâ kâzibeh.
 3. Hâfidatun rafiâ.
 4. İzâ ruccetilardu racce.
 5. Ve bussetilcibâlu besse.
 6. Fekânet hebâen munbesse.
 7. Ve kuntum ezvâcen selâse.
 8. Feâshâbulmeymeneti mâ âshâbulmeymene.
 9. Ve âshâbulmeş'emeti mâ âshâbulmeş'eme.
 10. Vessâbikunessâbikun.
 11. Ulâikelmukarrabun.
 12. Fi cennâtin nâim.
 13. Sulletun minelevvelin.
 14. Ve kâlilum minelâhirin.
 15. Âlâ sururim me'dune.
 16. Muttekine 'âleyhâ mutekabilin.
 17. Yetufu aleyhim veldânun muhalledun.
 18. Biekvâbin ve ebârikâ ve ke'sim min mâ'in.
 19. Lâ yusaddâ'une ânhâ ve lâ yunzifun.
 20. Ve fâkihetim mimmâ yetehayyerun.
 21. Ve lâhmi tâyrim mimmâ yeştehun.
 22. Ve hurun'in.
 23. Keemsâlillu'luilmeknun.
 24. Cezâen bimâ kânu yâ'melun.
 25. Lâ yesme'une fihâ lâğven ve lâ te'sime.
 26. İllâ kîylen selâmen selâme.
 27. Ve âshâbulyemini mâ âshâbulyemin.
 28. Fi sidrim mahdud.
 29. Ve tâlhîm mendud.
 30. Ve zîllim memdud.
 31. Ve mâin meskub.
 32. Ve fâkihetin kesira.
 33. Lâ mâktu'âtin ve lâ memnu'â.
 34. Ve furuşin merfu'â.
 35. İnnâ enşe'nâhunne inşae.
 36. Fece'âlnâhunne ebkârâ.
 37. Uruben etrabe.
 38. Liâshâbilyemin.
 39. Sulletum minel'evvelin.
 40. Ve sulletum minelâhirin.
 41. Ve âshâbuşşimâli mâ âshâbuşşimâl.
 42. Fi semumin ve hamim.
 43. Ve zîllim min yâhmum.
 44. Lâ bâridin ve lâ kerim.
 45. İnnehum kânu kâble zâlike mutrafin.
 46. Ve kânu yusîrrune alelhînsil azim.
 47. Ve kânu yekulune eizâ mitnâ ve kunnâ turaben ve izâmen einne lemeb'usun.
 48. Eve âbâunelevvelun.
 49. Kul innelevveline vel âhîrin.
 50. Lemecmu'une ilâ miykâti yevmim mâ'lum.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
 52. Leâkilune min şecerim min zakkum.
 53. Femâliune minhelbutun.
 54. Feşâribune âleyhi minelhâmim.
 55. Feşâribune şurbelhim.
 56. Hâzâ nuzuluhum yevmeddin.
 57. Nâhnu hâlâknâkum felevlâ tusaddikun.
 58. Efereeytum mâ tumnun.
 59. Eentum tahlukunehu em nâhnulhâlikun.
 60. Nâhnu kaddernâ beynekumulmevte ve mâ nâhnu bimesbukîn.
 61. Âlâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fi mâ lâ ta'lemun.
 62. Ve lekad âlimtumunneş etel ulâ felevlâ tezekkerun.
 63. Efereeytum mâ tahrusun.
 64. Eeentum tezre'unehu em nâhnuzzâriun.
 65. Lev neşâu lece'âlnâhu hutamen fezaltum tefekkehun.
 66. İnnâ lemuğramun.
 67. Bel nâhnu mâhrumun.
 68. Efereeytumulmâellezi teşrabun.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nâhnulmunzilun.
 70. Lev neşâ'u ceâlnâhu ucacen felevlâ teşkurun.
 71. Efereeytumunnârelleti turun.
 72. Eentum enşe'tum şeceretehâ em nâhnul munşiun.
 73. Nâhnu ce'âlnâhâ tezkireten ve metâ'ân lilmukvin.
 74. Fesebbih bismi rabbikel'azim.
 75. Felâ uksimu bimevâkî'innucum.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune azim.
 77. İnnehu le kur'ânun kerim.
 78. Fi kitabim meknun.
 79. Lâ yemessuhu illelmutahherun.
 80. Tenzilun min rabbil âlemin.
 81. Efebihâzelhâdisi entum mudhinun.
 82. Ve tec'âlune rizkakum ennekum tukezzibun.
 83. Felevlâ izâ beleğâtilhulkum.
 84. Ve entum hîneizin tenzurun.
 85. Ve nâhnu akrabu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsîrun.
 86. Felevlâ in kuntum ğâyre medinin.
 87. Terci'uneha in kuntum sadikîn.
 88. Feemmâ in kâne minelmukarrabin.
 89. Feravhun ve reyhânun ve cennetu nâ'im.
 90. Ve emmâ in kâne min âshâbilyemin.
 91. Feselâmun leke min âshâbilyemin.
 92. Ve emmâ in kâne minelmukezzibineddallin.
 93. Fenuzulum min hamim.
 94. Ve tasliyetu cahîm.
 95. İnne hâzâ lehuve hâkkulyâkîn.
 96. Fesebbih bismi rabbikel azîm.