Yasin Suresi
Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. H.S.

Yasin Suresi

Peygamberimizin "Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." buyurduğu bu hadiste Onu ölülerinize okuyunuz cümlesi nedeniyle genel olarak günümüzde Yasin Suresi çoğunlukla ölülerimize okunmaktadır. Cenazenin 1., 7., 52. günü gibi günlerde düzenlenen Mevlitlerde çoğunlukla Yasin Suresi okunmaktadır.

 

Yasin Suresi okunuşu (Yasin oku)

Yasin Suresi, adını ilk ayette bulunan iki harften almıştır. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi ve en faziletli sure olarak anılmaktadır. Yasin süresi sıkıntıları ve kötülükleri uzaklaştıran, kalbi feraha ulaştıran bir suredir.

Peygamberimizden Yasin Suresi hakkında bir çok rivayet gelmiştir. Peygamberimiz S.a.v Hastalarınıza, ölüm döşeğinde olanlara ve ölülerinize Yasin okuyun buyurmuştur.

Türkçe okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim
 1. Yâsin
 2. Vel kur'ânil hakim
 3. İnneke le minel murselin
 4. Âlâ siratim mustâkim
 5. Tenzilel azizir rahim
 6. Li tunzira kavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğafilun
 7. Le kâd hâkkâl kâvlu âlâ ekserihim fehum lâ yu'minun
 8. İnnâ ceâlnâ fi â'nâkihim âğlâlen fe hiye ilel ezkâni fehum mukmehun
 9. Ve ceâlnâ mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehum lâ yubsirun
 10. Ve sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minun
 11. İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi fe beşşirhu bi mâğfirativ ve ecrin kerim
 12. İnnâ nâhnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemu ve âsârahum ve kulle şey'in âhsâynâhu fi imâmim mubin
 13. Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz câehel murselun
 14. İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebuhumâ fe âzzeznâ bi sâlisin fe kâlu innâ ileykum murselun
 15. Kâlu mâ entum illâ beşerum mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey'in in entum illâ tekzibun
 16. Kâlu rabbunâ yâ'lemu innâ ileykum le murselun
 17. Ve mâ aleynâ illel belâğul mubin
 18. Kâlu innâ tetayyârnâ bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ âzabun elim
 19. Kâlu tairukum meâ'kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun
 20. Ve câe min aksâl medineti raculun yes'â kâle yâ kavmittebiul murselin
 21. İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun
 22. Ve mâ liye lâ a'budullezî fetaranî ve ileyhi turceun
 23. E ettehîzu min dunihi âliheten iy yuridnir rahmânu bi durril lâ tuğni ânni şefââtuhum şey'ev ve lâ yunkizun
 24. İnni izel le fi dâlâlim mubin
 25. İnni âmentu bi rabbikum fesmeun
 26. Kîyledhulil cennete kâle yâ leyte kâvmi yâ'lemun
 27. Bimâ ğâfera li rabbi ve cealeni minel mukramin
 28. Ve mâ enzelnâ âlâ kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semâi ve mâ kunnâ munzilin
 29. İn kânet illâ sayhatev vâhîdeten fe izâ hum hamidun
 30. Yâ hasraten âlel ibadi mâ ye'tihim mir rasulin illâ kânu bihi yestehziun
 31. Elem yerav kem ehleknâ kablehum minel kuruni ennehum ileyhim lâ yârciun
 32. Ve in kullul lemmâ cemi'ul ledeynâ muhdarun
 33. Ve âyetul lehumul erdul meytetu ahyeynâhâ ve âhrâcnâ minhâ hâbben feminhu ye'kulun
 34. Ve ceâlnâ fihâ cennâtim min nâhiliv ve â'nâbiv ve feccernâ fihâ minel uyun
 35. Li ye'kulu min semerihi ve mâ âmilethu eydihim efelâ yeşkurun
 36. Subhânellezi hâlekâl ezvâce kullehâ mimmâ tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâ'lemun
 37. Ve âyetul lehumul leylu neslehu minhun nehâra fe izâ hum muzlimun
 38. Veş şemsu tecri li mustekârril lehâ zâlike tâkdirul azizil âlim
 39. Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim
 40. Leşşemsu yembeği lehâ en tudrikel kâmera velel leylu sâbikun nehâri ve kullun fi feleki yesbehun
 41. Ve âyetul lehum ennâ hâmelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhun
 42. Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun
 43. Ve in neşe' nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun
 44. İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin
 45. Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun
 46. Ve mâ te'tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu'ridin
 47. Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut'imu mel lev yeşâullâhu at'âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin
 48. Ve yekulune metâ hâzel vâ'du in kuntum sâdikin
 49. Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te'huzuhum vehum yehissimun
 50. Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun
 51. Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun
 52. Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun
 53. İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi'ul ledeynâ muhdarun
 54. Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey'ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ'melun
 55. İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun
 56. Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun
 57. Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun
 58. Selâmun kavlem mir rabbir rahim
 59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun
 60. Elem â'hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta'buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin
 61. Ve eni'buduni hâzâ sîrâtum mustekim
 62. Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'kilun
 63. Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun
 64. İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun
 65. El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukellimunâ eydihim ve teşhedu erculuhum bimâkânu yeksibun
 66. Velev neşâu letâmesnâ âlâ â'yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun
 67. Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun
 68. Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ'kilun
 69. Ve mâ âllemnâhuş şi'râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur'ânum mubin
 70. Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin
 71. E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en'amen fehum lehâ mâlikun
 72. Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye'kulun
 73. Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun
 74. Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun
 75. Lâ yesteti'une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun
 76. Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ'lemu mâ yusirrune ve mâ yu'linun
 77. Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin
 78. Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkâhu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim
 79. Kul yuhyihellezi enşeehâ evvele merrati ve huve bi kulli halkin âlim
 80. Ellezi ceâle lekum mineş şeceril âhdâri nârân fe izâ entum minhu tukidun
 81. Eveleysellezi hâlekas semâvâti vel erdâ bi kadirin âlâ en yahluka mislehum belâ ve huvel hâllâkul âlim
 82. İnnemâ emruhu izâ erade şey'en en yekule lehu kun fe yekun
 83. Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'iv ve ileyhi turceun
Yasin Suresi Meali okumadan geçmeyin. https://yasin-suresi.gen.tr/yasin-suresi-meali